Priznanje „Dr Đorđe Natošević“Uznanie Dr. Đorđa Natoševića

  • Home
  • Aktuality
  • Priznanje „Dr Đorđe Natošević“Uznanie Dr. Đorđa Natoševića

Na Dan prosvetnih radnika, 8. novembra, u Vladi AP Vojvodine našoj školi dodeljeno je priznanje „Dr Đorđe Natošević“. Priznanje nam je dodeljeno zbog izuzetnih rezultata u obrazovno-vaspitnom radu koji se posebno ogledaju u dobrom planiranju, organizovanju i realizaciji i vrednovanju nastave primenom  savremenih nastavnih metoda i oblika nastavnog rada, timskog organizovanja u svim oblastima rada škole, stalnoj saradnji i informisanju roditelja, kvalitetnim programima vaspitnog rada koji neguju međunacionalnu toleranciju i uvažavanje različitosti, razvoju humanosti i empatičnosti u svakodnevnom životu i radu, stalnom promocijom škole u medijima, kao i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima obrazovno-vaspitnog rada. Priznanje je direktorki škole Tatiani Nađ uručio pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Mr Andor Deli.

V Deň osvetových pracovníkov, 8. novembra, vo Vláde AP Vojvodiny našej škole bolo udelené uznanie Dr. Đorđa Natoševića. Toto vysoké pokrajinské uznanie nám bolo udelené za vynikajúce výsledky vo vzdelávaco-výchovnom procese, ktoré sa zvlášť odzrkadľujú vo výbornom plánovaní, organizovaní, realizácii a hodnotení výučby použitím súčasných vyučovacích metód a tvarov práce, tímovom fungovaní vo všetkých oblastiach života školy, permanentnej spolupráci a informovaní rodičov, v kvalitných programoch výchovnej práce, ktoré pestujú medzinacionálnu toleranciu a rešpektujú rozličnosti, rozvíjajú humanitu a empatiu v každodennom živote a pri práci, v neustálej promócii školy v médiach, ako i za dosiahnuté výsledky v iných oblastiach vzdelávaco-výchovnej práce. Uznanie riaditeľke školy Tatiane Naďovej udelil pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá mr. Ándor Deli.