OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE OSMOG RAZREDA

Završni ispiti za učenike osmog razreda održaće se:
17. juna u vremenu od 9 do 11 časova maternji jezik
18. juna u vremenu od 9 do 11 časova matematika
19. juna u vremenu od 9 do 11 časova kombinovani test
Učenici su dužni da:
• dođu u školu najkasnije u 8.30
• ponesu od pribora:
– za maternji jezik i kombinovani test grafitnu i hemijsku olovku i gumicu
– za matematiku grafitnu i hemijsku olovku, gumicu lenjir, trougao i šestar
• redni broj učenika sa spiska odgovara rednom broju klupe u kojoj će učenik sedeti na završnom ispitu.
• učenici se tokom trajanja ispita pridržavaju uputstava dežurnih nastavnika
• zabranjena je upotreba kalkulatora i mobilnih telefona.
• svoje lične stvari učenici ostavljaju na za to predviđenom mestu.