Izbor naj učioniceNaj učebňa

IMG_9810Izbor naj učionice je bio realizovan dana 31. oktobra 2012. Komisija za bodovanje učionica: T. Kolar, V. Dragičević i H. Hodolič. Kriterijumi za bodovanje učionica su bili urednost, odnosno, obrisana tabla, urendi i čisti stolovi, neišvrljane klupe, kante za smeće ispražnjene, kao i estetsko uređenje učionice, odnosno izloženi radovi učenika, panoi, slike, ukrasi, cveće i sl. Celokupan utisak jeste da se o higijeni učionica vodi više računa, što je i bio cilj ove akcije, da više utičemo na svest učenika i svih zaposelnih u školi da vode računa o prostoru u kome borave za vreme nastave. Nakon bodovanja proglašena je najlepša učionica, odnosno dve učionice su zauzele prvo mesto, a to su učionice ruskog i slovačkog jezika.

IMG_9810Jedna z aktivít Žiackeho parlamentu bolo aj známkovanie učební, ktoré sa konalo 31.októbra 2012. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení T. Kolárová, V. Dragičević i H. Hodoličová. Kritériá, ktoré brali do úvahy boli hygiena, teda zotretá tabuľa, čisté a vymetené stoly, prázdne koše, ale aj estetika učebne, čiže vyložené výtvarné a literárne práce, nástenky, obrazy, kvety a iné. Máme dojem, že sa o hygienu v našej škole viac dbá, čo nás veľmi teší a čo bolo aj cieľom tejto akcie. Teda je toto výzva všetkým žiakom a zamestnancom školy, aby viac dbali o čistotu v priestoroch, kde trávia čas počas výučby. Po vykonanom bodovaní za najkrajšiu učebňu vyhlásili dve, a to učebne ruštiny a slovenčiny.