Susret bibliotekaraStretnutie knihovníkov

knižnicaDana 4. decembra 2015. u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac komisija za bibliotečke aktivnosti Odbora za kulturu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine je organizovala 1. stručni skup slovačkih bibliotekara u Srbiji pod nazivom „Biblioteke u slovačkim sredinama u Srbiji i njihov zadatak u očuvanju nacionalnog identiteta

Cilj ovog skupa je bilo utvrditi u kojim bibliotekama u Srbiji se nalaze slovačke knjige, u kojem broju i u kakvom stanju, kakva je uloga pojedinih tipova biblioteka u pojedinim sredinama. Takođe istaći značaj osavremenjivanja i obnavljanja knjižnog fonda u skladu sa međunarodnim standardima i važećim propisima. Zadatak prisutnih je bio i isticanje najvećih problema u funkcionisanju biblioteka i zajedničko definisanje strategije daljeg razvoja biblioteka u slovačkim sredinama.

knižnicaDňa 4. decembra 2015 vo veľkej sieni  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec   so začiatkom o 10.00 hodine, Komisia pre knižničnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny organizovala 1. odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku pod názvom Knižnice v slovenských prostrediach v Srbsku a ich úloha v ochrane národnej identity. Cieľom bolo zmapovať situáciu, v ktorých knižniciach v Srbsku sa nachádzajú slovenské knihy, v akom počte a akom stave, aká je úloha jednotlivých typov knižníc v  jednotlivých prostrediach. Taktiež zdôrazniť význam aktualizácie a obnovovania knižných fondov v súlade s medzinárodnými štandardami a v súlade   s príslušnými zákonmi. Za úlohu bolo vypozorovať najväčšie problémy vo fungovaní knižníc a spolu definovať stratégiu budúceho rozvoja knižníc v slovenských prostrediach v Srbsku.