Nagrađeni nastavniciOdmenení učitelia

odmeneniNacionalni savet slovačke nacionalne manjine raspisao je konkurs za nastavnike, koji na svojim časovima koriste informaciono-komunikacionu tehnologiju i žele da ovakve časove prezentuju javnosti. Na konkursu je učestvovalo šest nastavnika naše škole, a petoro je nagrađeno. Prvu nagradu osvojile su Vesna Kamanj, profesor slovačkog jezika i Gabriela Guba Červeni, profesor istorije. Drugu nagradu dobili su Ana Hodolič, profesor razredne nastave i Miroslav – Juraj Bela, profesor fizike. Treća nagrada pripala je Drahuški Nimet, profesoru razredne nastave. Ukupno je iz naše škole stiglo najviše radova, a najviše je i nagrađeno. Čestitamo!

odmeneniNárodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vypísala súbeh pre učiteľov, ktorí na svojich hodinách používajú informačno-komunikačnú technológiu a ktorí takéto hodiny chcú prezentovať verejnosti. Z našej školy svoje ukážkové hodiny na súbeh poslali šiesti učitelia a piati z nich boli odmenení. Prvú odmenu získali Vesna Kámaňová, profesorka slovenčiny a Gabriela Gubová Červená, profesorka dejepisu. Druhú cenu získali Anna Hodoličová, profesorka triednej výučby a Miroslav – Juraj Béla, profesor fyziky. Tretiu cenu získala profesorka triednej výučby Drahuška Nímetová. Úhrne naši učitelia poslali najviac prác a získali najviac ocenení.  Blahoželáme!!