Dan tolerancijeDeň tolerancie

toleranciaOd 16. do 21. novembra obeležili smo međunarodni Dan tolerancije. Učenici su bili uključeni u nekoliko aktivnosti. Na časovima građanskog vaspitanja, srpskog i slovačkog jezika učenici su osmišljavali poruke tolerancije ili ih potražili na Internetu. Zatim su članovi Učeničkog parlamenta poruke odštampali i podelili ih svim učenicima u školi. Na časovima odeljenjskog starešine poruke su čitane i o njima je vođena diskusija, a nakon toga napravljeni su plakati, koji su izloženi u holu škole.

toleranciaOd 16. do 21. novembra zaznamenali sme medzinárodný Deň tolerancie. Žiaci boli zapojení do niekoľkých akcií. Na hodinách občianskej výchovy, srbského a slovenského jazyka tvorili odkazy tolerancie alebo ich vyhľadali na Internete. Členovia Žiackeho parlamentu odkazy vytlačili a podelili všetkým žiakom v škole. Na hodinách triedneho učiteľa odkazy sa čítali, o nich sa viedla diskusia a nakoniec boli využité na tvorenie plagátov, ktoré sú vystavené v školskej chodbe.